Les nostres comissions

Què fa aquesta comissió?

Donar suport a la qualitat del projecte educatiu de l’escola.
Contribuir a assolir l’èxit educatiu i personal de l’alumnat.

Aquesta comissió gestiona projectes com:

Què fa aquesta comissió?

Gestionar i controlar la situació econòmica de l’AFA.

 • Comptabilitat, tresoreria, declaració i impostos.
 • Confecció llistat d’associats de l’AFA
 • Recolzament a les comissions

Què fa aquesta comissió?

Vetllar pel bon funcionament del menjador ( menús, monitoratge, temps de migidia), amb la finalitat de que aquest sigui un espai amable, tranquil i integrat al projecte educatiu de l’escola.
Organitzar i fer el seguiment d’activitats fora de l’horari escolar, garantint que segueixin i complementin el projecte educatiu de l’escola.

Què fa aquesta comissió?

Donar suport a l’escola en la planificació, preparació, realització d’activitats lúdiques.

 • Festa de Fi de curs
 • Jornades del Bricolatge

Què fa aquesta comissió?

Representar a l’Associació de Famílies d’Alumnat a les trobades del Consell Escolar.

Què és el Consell Escolar?

És l’òrgan de govern de l’Escola Collserola. Està compost per representants del personal docent, del personal d’administració i serveis, dels pares i mares, de l’associació de pares i mares, dels alumnes i un representant de l’Ajuntament. Els representants surten elegits per votació.

Les seves funcions són entre altres:

 • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
 • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
 • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar.

Què fa aquesta comissió?

Treballa per transmetre a les famílies informació rellevant i d’interès que es produeixi a l’AFA i a les seves comissions.

Els nostres canals són:

Què fa aquesta comissió?

Representar a l’AFA i mantenir relacions externes amb agents locals vinculats al barri, a l’educació, entre d’altres.

Espais de representació:

 • Coordinadora d’AFES de Sant Cugat
 • Consell de Barri Sant Francesc
 • Ajuntament de Sant Cugat
 • FAPAC
 • Altres entitats municipals i/o comarcals

Què fa aquesta comissió?

Vetllar per la igualtat d’oportunitats dels nens i nenes de l’escola i les seves famílies,
independentment de la situació econòmica.
Impulsar projectes de cohesió social i de compromís amb l’entorn.

Es desenvolupen projectes com ara:

Què fa aquesta comissió?

Organitza tallers i xerrades de formació per a les famílies.

Formacions

Què fa aquesta comissió?

Editar la revista La Mirada del Collserola on hi participen mestres, famílies i alumnat del centre.

Què fa aquesta comissió?

Planejar i realitzar accions per millorar l’accés a l’escola i afavorir maneres de moure’ns més eficients amb la finalitat que les arribades i les sortides, siguin una oportunitat per educar, en comptes de moments de tensió, nervis i col·lapse circulatori.

S’està treballant per:

 • Vianització Abat Escarré
 • Millora de les zones d’encoxament
 • Aparcament de bicicletes i patinets

Què fa aquesta comissió?

Fomentar la co-educació.
Realitzar una anàlisi crítica en clau de gènere de tots els àmbits de l’escola per tal d’identificar possibles transmissors de desigualtat.

Promoure activitats de sensibilització per a la coeducació entre l’alumnat, el professorat i les famílies de la nostra estimada escola,

Actuar sobre allò diagnosticat per tal de progressar cap a un model d’escola 100% inclusiu i igualitari.

La tardor del 2019 ens consolidem com a comissió mixta de famílies, mestres i educadores.
Som membres de la Coordinadora de Comissions de Gènere, Coeducació i Feminismes de les Escoles Públiques de Sant Cugat.

Què fa aquesta comissió?

La comissió s’ha creat amb l’objectiu d’impulsar accions que millorin la sostenibilitat a l’escola

 • Organitzar tallers diversos per a promoure hàbits respectuosos amb el medi ambient.
 • Organitzar mercats d’intercanvi.
 • Imaginar un jardí de l’escola amb moltes plantes i intentar fer-lo realitat.
 • Promoure la minimització de residus a l’escola i afavorir la recollida selectiva.
 • Fomentar la pràctica de les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar.
 • Promoure la mobilitat sostenible de les famílies

Promovem iniciatives com ara:

 • Revolta escolar

Duem a terme projectes com ara:

Què fa aquesta comissió?

La situació actual de la pandèmia de la COVID-19 ha provocat que des de l’AFA ens ocupem de donar suport a l’escola i vetllem al voltant de les mesures de seguretat establertes als centres escolars

Vols contactar amb alguna de les comissions?

Ho pots fer a continuació omplint el següent formulari: